Hạng mục mặt nạ dưỡng

Kosé Prédia Midnight Bandage Mask Mặt nạ chăm sóc đặc biệt nâng cơ 

Kosé Prédia Midnight Bandage Mask

Kosé Prédia Spa Des Grands Firm Up Treatment Mặt nạ dưỡng nâng cơ 

Kosé Prédia Spa Des Grands Firm Up Treatment